De overgang van primair naar voortgezet onderwijs

De overgang van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken.

 

Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren besteden de basisscholen en het voortgezet onderwijs momenteel veel aandacht besteden aan de afstemming.

 

Op deze pagina van website staat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs centraal. Het gaat daarbij om de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen, de profielen van een brugklasser (hoe komen adviezen tot stand), de advisering en plaatsing.

 

Bij de overgang van basis- naar voortgezetonderwijs wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de taal- en rekenniveaus. Daarom vindt u hier een toelichting.

 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hier een centrale eindtoets PO voor beschikbaar. Alle Dynamiek scholen gebruiken deze centrale eindtoets (scholen kunnen ook kiezen voor een andere, door de minister, goedgekeurde toets).

 

De basisscholen geven voor 1 maart een schriftelijk advies aan de leerling. Dit advies kan niet naar onderen worden bijgesteld.Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht dan moet de basisschool het advies heroverwegen.